Follow VisitScotland

Foillseachadh Ro-innleachd Turasachd na Gàidhlig

Press Release   •   Oct 24, 2018 11:36 BST

Chaidh ro-innleachd thurasachd ùr a chur air bhog an-diugh gus Gàidhlig adhartachadh agus cothrom oirre a mheudachadh mar phàirt de na dh'fhiosraicheas luchd-turais ann an Alba.

Chaidh ro-innleachd thurasachd ùr a chur air bhog an-diugh gus Gàidhlig adhartachadh agus cothrom oirre a mheudachadh mar phàirt de na dh'fhiosraicheas luchd-turais ann an Alba.

Is i Rùnaire a' Chaibineit airson Cultair, Turasachd is Chùisean A-muigh, Fiona Hyslop, a chuir Ro-innleachd Turasachd na Gàidhlig do dh'Alba 2018-2023 air bhog gu h-oifigeil aig The Scotch Whisky Experience an Dùn Èideann còmhla ri Cathraiche VisitScotland, am Morair Theòrsa, agus Ceannard Bòrd na Gàidhlig, Seòna NicIllinnein.

Tha am plana a' brosnachadh togail aire agus cleachdadh na Gàidhlig am broinn gnìomhachas na turasachd le bhith a' meudachadh conaltradh ri gnothachasan agus luchd-turais.

Tha e a' cur far comhair gu bheil an cànan agus an cultar a bhuineas ris mar shuaicheantas-reice air leth do dh'Alba agus gu bheil cothrom ann turasachd co-cheangailte ri Gàidhlig a leasachadh agus a chur an tairgse ann an dòigh nas èifeachdaiche do luchd-turais.

Leasaich VisitScotland an ro-innleachd ann an co-bhann ri luchd-riochdachaidh bhon roinn phrìobhaidich agus ri compàirtichean, nam measg sin, Riaghaltas na h-Alba, Iomairt na Gàidhealtachd ´s nan Eilean agus Àrainneachd Eachdraidheil Alba.

Tha a' Ghàidhlig luaidhte ann am beatha làitheil na h-Alba bho chionn linntean. Mar nì àraidh a bhuineas do dhualchas is cultar na h-Alba, faodaidh Gàidhlig filleadh eile a chur an lùib fìor-bhlas air Alba agus an lùib na tha iomadh neach-turais a' fiosrachadh nuair a thig iad ann. A-rèir Suirbhidh Luchd-turais VisitScotland 2016, às aonais ro-shanasachd sam bith, bha 34% de luchd-freagairt a' faireachdainn, gun do chuir a' Ghàidhlig, mar chànan Albannach, feabhas ris an turas aca agus gum bu toil leotha tuilleadh fios fhaighinn oirre.

Thuirt Rùnaire a’ Chaibineit airson Cultair, Turasachd agus Chuisean Taobh a-muigh, Fiona Hyslop:

"Tha mi toilichte a' chiad Ro-innleachd Turasachd Gàidhlig aig Alba a chur air bhog airson 2018-2023. Tha Gàidhlig freumhaichte ann an cultar is dualchas na h-Alba, an cois ar ceòl, ar n-ainmean-àite, ar bàrdachd, agus barrachd. Tha Riaghaltas na h-Alba an geall air Gàidhlig a dhèanamh tèarainte don àm ri teachd agus tha an ro-innleachd seo a' leigeil cudrom air a' chomas aig Gàidhlig a bhith a' cur ris an fhìor-bhlas a bhios sinn a' toirt don luchd-turais againn.

"Is e turasachd aon de ar prìomh roinnean fàis, agus le bhith a' meudachadh ìomhaigh na Gàidhlig anns a' ghnìomhachas seo, tha sinn a' toirt fìor-bhlas air Alba, agus cuideachd a' toirt buannachd don eaconamaidh, oir tha a' Ghàidhlig a' tarraing fiù ´s barrachd luchd-turais don dùthaich. Tha an ro-innleachd seo ag amas air a' chomas sin a ghleidheadh 's a chur gu feum."

Thuirt Cathraiche VisitScotland, am Morair Theòrsa:"Tha mi ro thoilichte fàilte a chur air Ro-innleachd Turasachd Gàidhlig airson na h-Alba mar phàirt dhen taic leantainneach a tha sinn a' toirt don chànan. Tha i a' toirt cothrom do luchd-turais barrachd rannsachaidh a dhèanamh mu sgeul Alba o shean agus an ama a tha an làthair.

"Tha e deatamach gun tèid aig Alba air blas air leth agus as fhiach cuimhneachadh a thoirt do luchd-turais gus cumail suas ri iarrtasan sìor-atharrachail an luchd-ceannaich. Tha comas aig Gàidhlig, nach deach cleachdadh mòran fhathast, a bhith na prìomh-chungaidh ann an tàth-chuid turasachd is cultar na h-Alba.

"Tha VisitScotland a' coimhead air adhart ri conaltradh le compàirtichean is gnothachasan gus Gàidhlig a leasachadh agus a shanasachadh gu feum na turasachd."

 • Thuirt an Stiùiriche Margaidheachd aig The Scotch Whisky Experience, Dùn Èideann, Julie Trevisan-Hunter:"Bidh an luchd-turais againn ag ionnsachadh na Beurla air "bun na h-aibhne", "Caol Ìle" agus mar sin air adhart. Mun àm a dh'ionnsaicheas tu ciall ainmean nan taighean-staile Ìleach, tha tuairisgeul coileanta agad dhen eilean fhèin...tha na h-ainmean Gàidhlig air clàr-tìre na h-Alba a' dèanamh cuimhneachan air brìgh an àite nach biodh ann às an aonais.
 • "Ma dh'ionnsaicheas na h-aoighean againn an t-ainm gun a chiall Ghàidhlig fhaighinn a-mach, caillidh iad an dealbh riochdail agus an dìleab. Tha sinn an dòchas gun tèid am misneachadh leis na chunnaic agus na dh'ionnsaich iad againne gus siubhal nas fhaide thall an dèidh dhaibh toirt fa-near gu bheil fada a bharrachd ri lorg."
 • Shona NicIllinnein, Bòrd na Gàidhlig Chief Executive, Fiona Hyslop, Cabinet Secretary for Tourism, Culture and External Affairs and Lord Thurso, VisitScotland Chairman. 

Notes to Editors

 • Follow us on twitter: @visitscotnews
 • VisitScotland is Scotland’s national tourism organisation. Its core purpose is to maximise the economic benefit of tourism to Scotland.
 • The organisation’s core objective is to contribute to the Tourism 2020 Strategy ambition of growing tourism revenues by £1 billion by 2020.
 • This will be supported by five overarching strategies: Marketing, Events, Quality and Sustainability, Inclusive Tourism, International Engagement.
 • The organisation employs 700 people and has offices and VisitScotland Information Centres across Scotland.
 • Spending by tourists in Scotland generates around £12 billion of economic activity in the wider Scottish supply chain and contributes around £6 billion to Scottish GDP (in basic prices). This represents about 5% of total Scottish GDP
 • For VisitScotland’s press releases go to http://www.visitscotland.org/media_centre.aspx, tourism statistics and frequently asked questions go to http://www.visitscotland.org/
 • Where possible, a Gaelic speaker will be made available for broadcast interviews on request (Far an tèid iarraidh, agus far am bheil sin nar comas, bruidhinnidh neach le Gàidhlig aig agallamh)
 • For holiday information on Scotland go to www.visitscotland.com
 • For information about business tourism in Scotland go to www.conventionscotland.com

2018 Year of Young People

 • The Year of Young People (YoYP 2018) will inspire Scotland through its young people aged 8 to 26, celebrating their achievements, valuing their contributions to communities and creating new opportunities for them to shine locally, nationally and globally
 • Central to YoYP 2018 will be a celebratory events programme that puts young people at the heart of its development and delivery, creating new and valuable experiences for young Scots and the wider public, with links to the inaugural 2018 European Championships.
 • Over 200 young people throughout Scotland are currently being recruited to become YoYP 2018 Ambassadors. Ambassadors will ensure that people and organisations in their communities know about what’s happening and will lead on projects and activities to create events and opportunities to celebrate young people.
 • The Year of Young People will have six themes which were developed in co-production with young people themselves:
 • Participation – looking at how young people can influence public services and decisions which affect their lives
 • Education – creating a stronger role for young people in shaping their learning
 • Health and Wellbeing – supporting young people to lead healthier, active lives and have opportunities to learn about and improve their mental health and resilience
 • Equality and Discrimination – broadcasting the value of young Scots, challenging negative perceptions of young people, and supporting young people to take leading roles in challenging discrimination in all its forms.
 • Enterprise and regeneration – celebrating young people’s role in innovation, entrepreneurship and the Scottish economy as well as making Scotland a greener and more pleasant place to live
 • Culture – celebrating young people’s talent and contribution to Scottish culture and arts.
 • Further information on what’s happening and how people can get involved can be found on the new website www.yoyp2018.scot or @YOYP2018 on Twitter.