Follow VisitScotland

A’ cosnadh cliù VIP anns na h-Eileanan an Iar

Press Release   •   Nov 15, 2017 11:16 GMT

Tha taigh-tasgaidh coimhearsnachd anns na h-Eileanan an Iar far an tàinig àrdachadh de 50% de luchd-turais am-bliadhna ann an coimeas ris a’ bhliadhna a dh’fhalbh, air a thighinn a‑steach gu prògram Com-pàirtiche Fiosrachaidh VisitScotland (VIP).

Ghlèidh Taigh-tasgaidh Bheàrnaraigh, air a ruith le timcheall air 14 saor-thoilich ionadail a tha dìleas, fiosrachail agus dealasach, taobh a-staigh Ionad Choimhearsnachd Bheàrnaraigh, an inbhe Dearbhadh-càileachd VisitScotland aca airson Taigh-tasgaidh 4 Rionnagan agus thàinig e cuideachd a-steach don Sgeama Fàilteachaidh Sinnsireil aig a’ bhuidheann turasachd nàiseanta.

Chaidh an sgeama a chruthachadh le VisitScotland, ann an com-pàirt le Buidheann Turasachd Sinnsireil na h-Alba, airson luchd-turais aig a bheil ùidh ann an sgrùdadh sinnsireil. Tha an cruinneachadh sloinnteil is deilbh de sheallaidhean is dhaoine san sgìre aig Taigh-tasgaidh Bheàrnaraigh mar phrìomh phàirt de na tha iad a’ tabhann.

Ghluais an taigh-tasgaidh, a tha air a riaghladh le Urras Taigh-tasgaidh Bheàrnaraigh às leth Comann Eachdraidh Bheàrnaraigh, gu bhith na VIP as t-earrach agus tha iad a-nis taobh a‑staigh lìonra gun samhail de VIPn co-chosmhail le bhith a’ gealltainn a bhith a’ brosnachadh Beàrnaraigh, na h-Eileanan an Iar agus na seirbheisean a tha gnìomhachasan ionadail a’ tairgse. Bidh an taigh-tasgaidh a’ taisbeanadh bòrd-fiosrachaidh le rudan a tha ri fhaicinn agus ri dhèanamh anns an sgìre ionadail agus nas fhaide air falbh a bharrachd air a bhith a’ toirt seachad ùrachadh aimsir a tha mòr-chòrdte agus cunbhalach do luchd-turais.

Chaidh am prògram VIP a chuir air bhog sa Chèitean 2016, agus tha e a’ ceangal a-steach ri iomairt chruinneil Spiorad na h-Alba aig VisitScotland a’ tarraing air eòlas, blàths agus dìorrasachd chom-pàirtichean air feadh na dùthcha gus luchd-turais a chuideachadh gu bhith faighinn am fàilteachas as blàithe agus gus a’ bhuannachd as motha fhaighinn bho bhith tadhal air Alba.

Tha tàlaidhean luchd-turais, solaraichean àite-fuirich agus iomairtean sòisealta gu lèir air a thighinn a-steach don sgeama gus dèanamh cinnteach gum faigh luchd-turais sàr-fhiosrachadh mun sgìre ionadail agus mu Alba air fad.

Bidh an taigh-tasgaidh, a tha air beagan is 1,000 neach-turais a thàladh am-bliadhna, a’ taisbeanadh stuthan le ùidh eachdraidheil do Bheàrnaraigh agus cruinneachadh mòr de stuthan stòrais sloinnteil. Chithear buill-cheàirde bhon chladhach Baile Linn an Iarainn Bhòsta anns an taisbeanadh agus bidh Comann Eachdraidh Bheàrnaraigh cuideachd a’ dèanamh ath-thogail probhail de Thaigh Linn an Iarainn faisg air a’ chladhach tùsail aig Tràigh Bhòsta, a tha air timcheall air 5,000 neach-turais a thàladh gu ruige seo am-bliadhna – suas timcheall air 20% bhon uiridh.


Tha mòran de làraichean eachdraidheil ann am Beàrnaraigh, nam measg muileann Lochlannach, broch eilein, àirighean is làraichean croite a bharrachd air càrn mar chuimhneachan air Luchd-aimhreit Bheàrnaraigh. Gheibhear fiosrachadh mun sin aig an taigh-tasgaidh.

Thuirt Ailean MacCoinnich, Manaidsear nan Eilean aig VisitScotland: “Thug an dòigh anns na ghabh an luchd-obrach aig Taigh-tasgaidh Bheàrnaraigh ri sgeama Com-pàirtiche Fiosrachaidh VisitScotland (VIP) buaidh mhòr orm. Tha iad gu math dealasach mun raon seo agus tha an taigh-tasgaidh gu h-iomlan a’ dèanamh obair mhath ann a bhith a’ brosnachadh chan e dìreach eachdraidh na sgìre, ach cuideachd na gnìomhachasan ionadail eile.


“Tha am prògram VIP fosgailte don h-uile gnìomhachas Dearbhadh-càileachd aig VisitScotland thairis air a’ ghnìomhachais a bharrachd air buidhnean coimhearsnachd agus solaraichean còmhdhail. Bidh luchd com-pàirt a’ faighinn buannachd bho bhranndadh agus stuthan co-thaobhach, brosnachail agus bho ghoireasan fiosrachaidh gus dèanamh cinnteach gum bi luchd-turais a’ faighinn sàr-fhiosrachaidh mu Alba agus mun sgìre ionadail.

“Tha com-pàirteachadh agus co-obrachadh aig cridhe turasachd na h-Alba agus tha sinn airson Alba a mhargaideachd le Alba. Tha an sealladh againn a thaobh solar fiosrachaidh a’ leigeil dhuinn na tha de dh’ionadan fiosrachaidh againn do luchd-turais iomadachadh, a’ lìbhrigeadh fiosrachaidh don àite cheart agus aig an àm cheart.

“Tha am modal againn airson solar fiosrachaidh a’ gluasad bho ‘chlachan is moirtear’ gu ‘clachan is breigean’, a’ toirt seachad àrd-chàileachd de dh’fhiosrachaidh do luchd-turais far a bheil iad ga iarraidh agus nuair a tha iad ga iarraidh.

“Tha seo a’ ciallachadh gu bheil sinn a’ lìbhrigeadh an fhiosrachaidh as fheàrr gu gach ceàrnaidh de dh’Alba tro ‘chòmhlan’ de thosgairean turasachd, ghnìomhachd digiteach nas fheàrr, agus lìonra fiosrachaidh a lìbhrigeas sàr-sheirbheis.

“Sheall Sgrùdadh Luchd-turais na h-Alba (2015/16) gum b’ fheàrr le 46% de luchd-turais fiosrachadh fhaighinn mu na tha ri fhaicinn agus ri dhèanamh san sgìre bho mhuinntir na sgìre agus 33% de luchd-turais ag ràdh gum b’ fheàrr leotha sin fhaighinn gu dìreach bhon tsolaraiche àite-fuirich aca. Tha sinn airson gum bi a h-uile duine anns a h-uile coimhearsnachd nan tagraichean agus nan tosgairean airson Alba – a’ toirt fiosrachadh dha agus a’ brosnachadh luchd-turais le eòlasan ionadail, seudan falaichte agus tàlaidhean a dh’fheumar fhaicinn anns a h-uile ceàrnaidh air feadh na dùthcha.”

Thuirt Cailean Halliday, urrasair aig Taigh-tasgaidh Bheàrnaraigh agus Rùnaire an Urrais: “Tha sinn an-còmhnaidh a’ coimhead airson dòighean anns am b’ urrainn eòlas luchd-turais adhartachadh agus cuideachd airson barrachd luchd-turais a thàladh agus an-uiridh ghabh sinn an cothrom fiosrachadh an-asgaidh fhaighinn air làrach-lìn VisitScotland. Bha ballrachd air sgeama VIP mar adhartas nàdarrach air an sin.

“Tha mi a’ smaoineachadh seach gun robh sinn air làrach-lìn VisitScotland gun tug sin buaidh air na h-àireamhan luchd-turais againn ach chan urrainn dhomh a ràdh dè cho mòr sa bha a’ bhuaidh sin. Dh’fhaodadh gun chuidich na diofar phrògraman TBh a bha ann thairis air a’ gheamhradh a bha a’ toirt sùil shònraichte air na h-Eileanan an Iar agus bidh mòran dhaoine ag innse dhuinn gun tàinig iad do Thaigh Linn an Iarainn air sgàth ‘s gum faca iad e air an TBh.

“Bidh sinn a’ faighinn a-mach gum bi daoine a’ faighneachd mu àiteachan tadhail ann an Leòdhas is na Hearadh agus bidh sinn toilichte an cuideachadh le sin. Le bhith an sàs anns an sgeama VIP tha sinn deònach is comasach luchd-turais a chuideachadh aig ìre nas fharsainge na dìreach an taigh-tasgaidh againn fhìn. Tha cosgais cuideachd cudromach dhuinn seach gur e taigh-tasgaidh carthannais a tha annainn le glè bheag de theachd a-steach ach a-mhàin na tha sinn a’ cur air adhart airson faighinn a-steach.

“Tha an stiùireadh agus an teamplaid ‘fiosrachadh ri thaisbeanadh’ a’ cleachdadh brannd VisitScotland a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh a’ phroifeiseantachd a nochdas sinn do ar luchd-turais agus a’ cuideachadh le bhith ag adhartachadh an eòlais an cois na hadhartasan a tha sinn air a dhèanamh thairis air na beagan bhliadhnaichean a dh’fhalbh.

“Gu ìre mhòr is e luchd-taic saor-thoileach a tha an sàs againn agus le bhith nam pàirt den sgeama seo tha sin a’ toirt aithne don oidhirp a tha a h-uile duine aca a’ dèanamh airson ar luchd-turais agus a’ sealltainn dha na saor-thoilich gu bheil iad uile a’ dèanamh diofar.

“Tha sinn air bòrd fiosrachaidh a chuir suas taobh a-muigh doras an taigh-tasgaidh ann an àite far am bi luchd-turais eile a’ tighinn don ionad coimhearsnachd cuideachd, agus tha mi air daoine fhaicinn a’ leughadh an fhiosrachaidh, agus mar sin tha sinn a’ faighinn gu barrachd luchd-turais na dìreach an fheadhainn a thig a-steach don taigh-tasgaidh.”

AN DEIREADH

Notes to Editors

 • Follow us on twitter: @visitscotnews
 • VisitScotland is Scotland’s national tourism organisation. Its core purpose is to maximise the economic benefit of tourism to Scotland.
 • The organisation’s core objective is to contribute to the Tourism 2020 Strategy ambition of growing tourism revenues by £1 billion by 2020.
 • This will be supported by five overarching strategies: Marketing, Events, Quality and Sustainability, Inclusive Tourism, International Engagement.
 • The organisation employs 700 people and has offices and VisitScotland Information Centres across Scotland.
 • Spending by tourists in Scotland generates around £12 billion of economic activity in the wider Scottish supply chain and contributes around £6 billion to Scottish GDP (in basic prices). This represents about 5% of total Scottish GDP
 • For VisitScotland’s press releases go to http://www.visitscotland.org/media_centre.aspx, tourism statistics and frequently asked questions go to http://www.visitscotland.org/
 • Where possible, a Gaelic speaker will be made available for broadcast interviews on request (Far an tèid iarraidh, agus far am bheil sin nar comas, bruidhinnidh neach le Gàidhlig aig agallamh)
 • For holiday information on Scotland go to www.visitscotland.com
 • For information about business tourism in Scotland go to www.conventionscotland.com

2018 Year of Young People

 • The Year of Young People (YoYP 2018) will inspire Scotland through its young people aged 8 to 26, celebrating their achievements, valuing their contributions to communities and creating new opportunities for them to shine locally, nationally and globally
 • Central to YoYP 2018 will be a celebratory events programme that puts young people at the heart of its development and delivery, creating new and valuable experiences for young Scots and the wider public, with links to the inaugural 2018 European Championships.
 • Over 200 young people throughout Scotland are currently being recruited to become YoYP 2018 Ambassadors. Ambassadors will ensure that people and organisations in their communities know about what’s happening and will lead on projects and activities to create events and opportunities to celebrate young people.
 • The Year of Young People will have six themes which were developed in co-production with young people themselves:
 • Participation – looking at how young people can influence public services and decisions which affect their lives
 • Education – creating a stronger role for young people in shaping their learning
 • Health and Wellbeing – supporting young people to lead healthier, active lives and have opportunities to learn about and improve their mental health and resilience
 • Equality and Discrimination – broadcasting the value of young Scots, challenging negative perceptions of young people, and supporting young people to take leading roles in challenging discrimination in all its forms.
 • Enterprise and regeneration – celebrating young people’s role in innovation, entrepreneurship and the Scottish economy as well as making Scotland a greener and more pleasant place to live
 • Culture – celebrating young people’s talent and contribution to Scottish culture and arts.
 • Further information on what’s happening and how people can get involved can be found on the new website www.yoyp2018.scot or @YOYP2018 on Twitter.